1998 Ornaments

Product IDProduct Name Price  
QX6673 NB
Daughter NB
$4.00
QX6393 NB
Fabulous Decade #9- Polar Bear NB
$10.00
QX6303 NB
Forever Friends Bear NB
Scratch on bear's belly noted
$4.00
$2.00
QX6686 NB
Grandma's Memories NB
$4.00
QX6386 NB
Merry Olde Santa #9 NB
$13.00
QX6656 NB
Mom NB
$4.00
QX6163 NB
Puppy Love #8- Lab NB
$8.00
QX6666 NB
Son NB
$3.00
$2.00
1